IJMD

Mr. Sravankumar Kota

IJMD

Mr. Prashant Rade

IJMD

Dr. Ponnusamy Munusamy

IJMD

Mr. Mehul A Bhatia

IJMD

Dr. Sumit Bhowmik

IJMD

Dr. M.K.Marichelvam

IJMD

Dr. Sarang Pande

IJMD

Mr. Ali Gerami Matin

IJMD

Dr. Dave Komal Ghanshyambhai

IJMD

Dr. V Sugumaran

IJMD

Mr. Dilip Bhalchandra Kulkarni

ijmd

ijmd

IJMD

IJMD

IJMD

IJMD

ijmd

International Journal of Mechanics and Design